ul. Drwęcka 14 (dawna Siennicka 48) w Warszawie
tel. 22 813 22 15
e-mail: dompatronatu48@gmail.com

 • zapewnienie okresowego (częściowo odpłatnego) zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości
 • udzielanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia i uzyskaniu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych
 • zameldowanie na pobyt czasowy ( w uzasadnionych przypadkach)
 • udzielanie pomocy w podjęciu leczenia terapeutycznego
 • pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobów gminy/ dzielnicy
 • podejmowanie prób nawiązania kontaktu z rodziną lub pomoc w odnowieniu zerwanych więzi rodzinnych

Przyjmujemy mężczyzn po jednostce penitencjarnej do 3 miesięcy po jej opuszczeniu.

„Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie od lipca 2020 roku realizuje zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

Projekt „Nowe życie”. Pomoc socjalno-psychologiczno-prawna skazanym po opuszczeniu jednostek penitencjarnych i ich rodzinom” jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i jest przeznaczony zarówno do osadzonych jak i zwolnionych z jednostek penitencjarnych.

Nasze działania skupione są na:

 • Prowadzeniu Ośrodka Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” dla mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne przy ul. Drwęckiej 14 w Warszawie, tel. 22 813 22 15.
 • Przygotowanie mieszkańców Ośrodka do usamodzielnienia. Podniesienie kompetencji społecznych poprzez udział w warsztatach i kursach.
 • Przygotowanie mieszkańców Ośrodka do usamodzielnienia. Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych.
 • Przeprowadzenie działań wspierających proces readaptacji w ramach programu „Powrót do domu” i warsztaty dla byłych skazanych z deficytami osobowościowymi.
 • Kontynuacja procesu resocjalizacji w warunkach wolnościowych mieszkańców Ośrodka.Zmotywowanie do identyfikacji problemu uzależnienia.
 • Zapobieganie powrotowi na drogę przestępstwa.
 • Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego.
 • Organizowanie i udzielanie pomocy żywnościowej i środków czystości i higieny. Poprawa sytuacji materialnej osób opuszczających zakłady karne i ich najbliższych, nie objętych pomocą stacjonarną.
 • Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień. 

Beneficjentom udzielamy pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.

Osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności pomocy udzielamy nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba, że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy (§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW DO OŚRODKA:
od poniedziałku do piątku: 9.00 – 18.00
Usługi prawnicze: jedynie w formie listownej, bądź email: koordynator.patronat@gmail.com